c-flex_flexural_pivot_%e9%a1%b5%e9%9d%a2_01c-flex_flexural_pivot_%e9%a1%b5%e9%9d%a2_02c-flex_flexural_pivot_%e9%a1%b5%e9%9d%a2_03

十字扭簧(又称测量臂十字弹簧)是数控轧辊磨床的测量系统的关键件,它主要有偏转角度,负荷以及平均寿命三个要素,为测量系统提供复位所需的弹力,随着测量次数的增加,扭簧会产生疲劳变形而失效。由于进口件采购周期长,常常成为影响用户生产的棘手因素,我公司长期备有进口原装扭簧,为客户的设备正常运行增强了保障力度。

主要性能:
主要材料:由AISI 410或AISI 420防腐钢制成,The flexing elements由AISI 420防腐钢制成
扭转弹簧速度:一般在+/-10%之内或是低于列表数值

订货须知:用户可提供表格中的代号,或扭簧的尺寸数据,表格中的单位是英寸,换算尺寸1英寸=25.4mm

单头

c-flex

Part Number Bearing Size Tortional Spring Load (Lc) Capacity (Lt) Diameter +0.0000 / -0.0005 A +/- 0.003 B Min.
A-10 1/8 0.0003 0.95 3.8 0.125 0.2 0.088
A-20 1/8 0.0018 8.9 12.7 0.125 0.2 0.088
A-30 1/8 0.0148 25.3 25.3 0.125 0.2 0.088
B-10 5/32 0.0004 1.4 5.6 0.1562 0.25 0.114
B-20 5/32 0.0037 13.7 19.6 0.1562 0.25 0.114
B-30 5/32 0.0296 39.3 39.3 0.1562 0.25 0.114
C-10 3/16 0.0007 2 7.8 0.1875 0.3 0.136
C-20 3/16 0.006 19.5 27.9 0.1875 0.3 0.136
C-30 3/16 0.0482 55.8 55.8 0.1875 0.3 0.136
D-10 1/4 0.0018 3.6 14.2 0.25 0.4 0.184
D-20 1/4 0.0148 35 50 0.25 0.4 0.184
D-30 1/4 0.1185 100 100 0.25 0.4 0.184
E-10 5/16 0.0037 5.7 22.8 0.3125 0.5 0.232
E-20 5/16 0.0296 55 78.6 0.3125 0.5 0.232
E-30 5/16 0.2367 157.1 157.1 0.3125 0.5 0.232
F-10 3/8 0.0065 8.4 33.6 0.375 0.6 0.279
F-20 3/8 0.0482 79.1 113 0.375 0.6 0.279
F-30 3/8 0.4002 226 226 0.375 0.6 0.279
G-10 1/2 0.0148 14.4 57.4 0.5 0.8 0.374
G-20 1/2 0.1185 140 200 0.5 0.8 0.374
G-30 1/2 0.9486 400 400 0.5 0.8 0.374
H-10 5/8 0.0296 23 92 0.625 1 0.469
H-20 5/8 0.2367 221.1 315.8 0.625 1 0.469
H-30 5/8 1.894 631.5 631.5 0.625 1 0.469
I-10 3/4 0.0482 32.4 129.4 0.75 1.2 0.564
I-20 3/4 0.4002 317.2 453.1 0.75 1.2 0.564
I-30 3/4 3.261 906.1 906.1 0.75 1.2 0.564
J-10 1 0.1185 59.2 236.6 1 1.6 0.764
J-20 1 0.9486 566.3 809 1 1.6 0.764
J-30 1 7.8023 1616 1616 1 1.6 0.764

 

双头

c-flex-1

Part Number Bearing Size Tortional Spring Load (Lc) Capacity (Lt) Diameter +0.0000 / -0.0005 A +/- 0.003 C Min. D Min.
AD-10 1/8 0,0003 2,3 4,6 0,125 0,2 0,038 0,07
AD-20 1/8 0,0018 17,5 25 0,125 0,2 0,038 0,07
AD-30 1/8 0,0148 28 28 0,125 0,2 0,038 0,07
BD-10 5/32 0,0004 3,5 7 0,1562 0,25 0,05 0,1
BD-20 5/32 0,0037 28 40 0,1562 0,25 0,05 0,1
BD-30 5/32 0,0296 45 45 0,1562 0,25 0,05 0,1
CD-10 3/16 0,0007 5 10 0,1875 0,3 0,06 0,12
CD-20 3/16 0,006 40 60 0,1875 0,3 0,06 0,12
CD-30 3/16 0,0482 63 63 0,1875 0,3 0,06 0,12
DD-10 1/4 0,0018 9 18 0,25 0,4 0,083 0,165
DD-20 1/4 0,0148 70 100 0,25 0,4 0,083 0,165
DD-30 1/4 0,1185 115 115 0,25 0,4 0,083 0,165
ED-10 5/16 0,0037 14 28 0,3125 0,5 0,105 0,21
ED-20 5/16 0,0296 110 150 0,3125 0,5 0,105 0,21
ED-30 5/16 0,2367 175 175 0,3125 0,5 0,105 0,21
FD-10 3/8 0,0065 20 40 0,375 0,6 0,128 0,255
FD-20 3/8 0,0482 160 220 0,375 0,6 0,128 0,255
FD-30 3/8 0,4002 250 250 0,375 0,6 0,128 0,255
GD-10 1/2 0,0148 35 70 0,5 0,8 0,173 0,345
GD-20 1/2 0,1185 280 380 0,5 0,8 0,173 0,345
GD-30 1/2 0,9486 450 450 0,5 0,8 0,173 0,345
HD-10 5/8 0,0296 55 110 0,625 1 0,21 0,43
HD-20 5/8 0,2367 450 620 0,625 1 0,21 0,43
HD-30 5/8 1,894 700 700 0,625 1 0,21 0,43
ID-10 3/4 0,0482 80 160 0,75 1,2 0,263 0,52
ID-20 3/4 0,4002 630 900 0,75 1,2 0,263 0,52
ID-30 3/4 3,261 1000 1000 0,75 1,2 0,263 0,52
JD-10 1 0,1185 140 280 1 1,6 0,363 0,72
JD-20

1 0,9486 1100 1500 1 1,6 0,363 0,72
JD-30 1 7,8023 1800 1800 1 1,6 0,363 0,72

Part Number OD L Min Bore A/B Max Bore A/B H Set Screw Size Max Torque (LB IN) Max. RPM Max Angular Offset (Deg.) Max Parallel Offset Max Axial Offset Weight (OZ) Static Tortional Stiffness (LB IN/DEG)
300750 0.75 0.75 0.125 0.375 0.24 M3 x 0,5 12 10000 7 0.01 0.02 0.84 11
301000 1 1 0.25 0.5 0.345 M3 x 0,5 24 7500 7 0.015 0.025 1.6 27
301250 1.25 1.25 0.375 0.625 0.535 M5 x 0,8 48 7500 7 0.015 0.03 2.45 51
301500 1.5 1.5 0.5 0.75 0.505 M5 x 0,9 75 5000 7 0.02 0.03 4.94 89
301750 1.75 1.75 0.625 0.875 0.55 M5 x 0,10 135 5000 7 0.02 0.04 7.59 135
302000 2 2 0.75 1 0.555 M5 x 0,11 180 3750 7 0.025 0.05 11.26 205
302500 2.5 2.5 0.875 1.25 0.615 M6 x 1,0 300 3750 7 0.025 0.05 18.67 395
Part Number OD L Min Bore A/B Max Bore A/B H Set Screw Size Max Torque (LB IN) Max. RPM Max Angular Offset (Deg.) Max Parallel Offset Max Axial Offset Weight (OZ) Static Tortional Stiffness (LB IN/DEG)
500750 0.75 1.375 0.125 0.25 0.475 M4 x 0,7 12 10000 7 0.01 0.02 0.74

11
501000 1 1.5 0.25 0.5 0.474 M4 x 0,7 24 7500 7 0.015 0.025 1.41 27
501250 1.25 1.65 0.375 0.625 0.46 M5 x 0,8 48 7500 7 0.015 0.03 2.16 51
501500 1.5 2.25 0.5 0.75 0.704 M6 x 1,0 75 5000 7 0.02 0.03 4.35 89
501750 1.75 2.6 0.625 0.875 0.755 M6 x 1,0 135 5000 7 0.02 0.04 6.69 135
502000 2 2.85 0.75 1 0.816 M8 x 1,25 180 3750 7 0.025 0.05 9.92 205
502500 2.5 3.1 0.875 1.25 0.793 M8 x 1,25 300 3750 7 0.025 0.05 16.45 395
Part Number OD L Min Bore A/B Max Bore A/B H Set Screw Size Max Torque (LB IN) Max. RPM Max Angular Offset (Deg.) Max Parallel Offset Max Axial Offset Weight (OZ) Static Tortional Stiffness (LB IN/DEG)
540500 0.5 0.85 0.125 0.25 0.234 M3 x 0,5 5 10000 7 0.005 0.008 0.55 1
541000 1 1.5 0.25 0.5 0.381 M4 x 0,7 20 7500 7 0.008 0.012 0.93 8.3
541500 1.5 2.2 0.375 0.75 0.548 M5 x 0,8 50 5000 7 0.01 0.018 3.1 28
542000 2 2.75 0.5 1 0.639 M6 x 1,0 120 3750 7 0.01 0.02 6.98 67
542500 2.5 3.25 0.625 1.25 0.711 M8 x 1,25 200 3750 7 0.01 0.02 11.63 129
Part Number OD L Min Bore A/B Max Bore A/B H Set Screw Size Max Torque (LB IN) Max. RPM Max Angular Offset (Deg.) Max Parallel Offset Max Axial Offset Weight (OZ) Static Tortional Stiffness (LB IN/DEG)
340500 0.5 0.625 0.125 0.187 0.272 M3 x 0,5 5 10000 5 0.003 0.006 0.3 2
341000 1 1 0.25 0.437 0.325 M4 x 0,7 20 7500 5 0.005 0.008 0.5 12
341500 1.5 1.5 0.375 0.625 0.525 M5 x 0,8 50 5000 5 0.007 0.013 1.67 40
342000 2 2 0.5 0.75 0.625 M6 x 1,0 120 3750 5 0.007 0.014 3.75 90
342500 2.5 2.5 0.625 1 0.75 M8 x 1,25 200 3750 5 0.007 0.014 6.25 175
Part Number OD L Min Bore A/B Max Bore A/B H Set Screw Size Max Torque (N m) Max. RPM Max Angular Offset (Deg.) Max Parallel Offset Max Axial Offset Weight (g) Static Tortional Stiffness (N m/DEG)
600750 19 35 4 7 12 M4 x 0,7 1.4 10000 7 0.25 0.51 21 1.2
601000 25.4 38 8 13 12 M4 x 0,7 2.8 7500 7 0.38 0.63 40 3
601250 31.7 42 14 16 12 M5 x 0,8 5.6 7500 7 0.38 0.76 61 6
601500 38.1 57 17 19 18 M6 x 1,0 8.5 5000 7 0.51 0.76 123 10
601750 44.5 66 20 23 19 M6 x 1,0 15.3 5000 7 0.51 1 190 15
602000 50.8 72 24 26 21 M8 x 1,25 20.5 3750 7 0.63 1.25 281 23
602500 63.5 79 27 32 20 M8 x 1,25 34 3750 7 0.63 1.25 466 45
Part Number OD L Min Bore A/B Max Bore A/B H Set Screw Size Max Torque (N m) Max. RPM Max Angular Offset (Deg.) Max Parallel Offset Max Axial Offset Weight (g) Static Tortional Stiffness (N m/DEG)
400750 19 19 4 10 6 M3 x 0,5 1.4 10000 7 0.25 0.51 23.8 1.2
401000 25.4 25.4 8 13 8.7 M3 x 0,5 2.8 7500 7 0.38 0.63 45.4 3
401250 31.7 31.7 14 16 13.6 M5 x 0,8 5.6 7500 7 0.38 0.76 69.2 6
401500 38.1 38.1 17 19 12.8 M5 x 0,8 8.5 5000 7 0.51 0.76 139.6 10
401750 44.5 44.5 20 23 14 M5 x 0,8 15.3 5000 7 0.51 1 215.6 15
402000 50.8 50.8 24 26 14 M5 x 0,8 20.5 3750 7 0.63 1.25 319 23
402500 63.5 63.5 27 32 15.6 M6 x 1,00 34 3750 7 0.63 1.25 529 45
Part Number OD L Min Bore A/B Max Bore A/B H Set Screw Size Max Torque (N m) Max. RPM Max Angular Offset (Deg.) Max Parallel Offset Max Axial Offset Weight (g) Static Tortional Stiffness (N m/DEG)
640500 12.7 21.6 4 6 5.9 M3 x 0,5 0.6 10000 7 0.13 0.2 15.6 0.1
641000 25.4 38.1 6 12 9.7 M4 x 0,7 2.3 7500 7 0.2 0.3 26.3 2
641500 38.1 55.9 10 19 14 M5 x 0,8 5.7 5000 7 0.25 0.46 87.9 3.2
642000 50.8 69.8 13 25 16.2 M6 x 1,0 13.6 3750 7 0.25 0.51 198

7.6
642500 63.5 82.6 16 32 18 M8 x 1,25 22.6 3750 7 0.25 0.51 330 14.6
Part Number OD L Min Bore A/B Max Bore A/B H Set Screw Size Max Torque (N m) Max. RPM Max Angular Offset (Deg.) Max Parallel Offset Max Axial Offset Weight (g) Static Tortional Stiffness (N m/DEG)
440500 12.7 15.9 4 5 7 M3 x 0,5 0.6 10000 5 0.08 0.15 8.5 0.2
441000 25.4 25.4 6 11 8.3 M4 x 0,7 2.3 7500 5 0.13 0.2 14.2 1.4
441500 38.1 38.1 10 16 13.3 M5 x 0,8 5.7 5000 5 0.18 0.33 47.3 4.5
442000 50.8 50.8 13 19 15.9 M6 x 1,0 13.6 3750 5 0.18 0.36 106 10.2
442500 63.5 63.5 16 25 19 M8 x 1,25 22.6 3750 5 0.18 0.36 177 20

美国C-FLEX B-10 20 30系列刚性扭簧 柔性轴承 测量臂十字弹簧

在线客服
在线客服
热线电话